Duurzame energie van Fryske Flinter

Fryske Flinter is de lokale duurzame energie-cooperatie van de dorpen Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Pietersbierum en Sexbierum. De energie-coöperatie wekt zonnestroom op met 150 zonnepanelen op het dak van de Flambou, de basisschool van Oosterbierum en 204 panelen op het Zonnedak Sexbierum.

Met opbrengsten van Fryske Flinter ondersteunen we projecten die onze dorpen sterker maken. Op deze site leest u wat Fryske Flinter zoal doet, én vooral hoe ook u mee kunt doen.

Kies voor lokaal opgewekte energie

Fryske Flinter is onderdeel van een sterk collectief van tientallen lokale cooperaties in Noord Nederland. Samen zijn we EnergieVanOns. Wij leveren in Friesland, Drente en Groningen zowel stroom als gas, alles duurzaam.
Sluist een traditioneel energiebedrijf (als bijvoorbeeld Vattenfall of Essent) winsten weg naar aandeelhouders elder, met EnergieVanOns weet u dat opbrengsten worden besteed in onze eigen buurt.

Wanneer u gas en stroom afneemt van EnergieVanOns, ontvangt Fryske Flinter jaarlijks € 75. Dat geldt stort Fryske Flinter in een eigen fonds waarmee lokale leefbaarheidsprojecten worden mogelijk gemaakt. 

Energiebedrijf EnergieVanOns handelt administratief alles voor onze coöperatie af.

Fryske Flinter Fonds

Energiecoöperatie Fryske Flinter biedt inwoners van onze dorpen de kans zelf duurzame energie opte wekken door participatie in twee zonnedaken. Waar de coöperatie winst maakt keert ze die aan de leden uit én aan een eigen fonds, het Fryske Flinter Fonds.

Het Fryske Flinter Fonds geeft financiële steun aan projecten die de leefbaarheid en/of het welzijn van het dorpen Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum en Klooster-Lidlum bevorderen. Het accent ligt daarbij op projecten voor jongeren, ouderen en duurzaamheid.

Daarnaast kan het fonds helpen bij medefinanciering van projecten die door Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum én/of Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum worden geïnitieerd.

Meer informatie vindt u op de site van het fonds.

Jaarverslagen Fryske Flinter

Tijdens de jongste jaarvergadering van 13 april 2022 zijn zowel het jaarverslag als het fincncieel jaarverslag vastgesteld. U vindt ze hieronder.

Tijdens de vergadering is Pyt Sybesma uit Sexbierum verkozen als bestuurslid van Fryske Flinter. Hij neemt de plaats in van Paul de Cock die zich niet herkiesbaar stelde.

NIEUWS

Algemene Vergadering

De Algemene Ledenvergadering van de energiecoöperatie Fryske Flinter staat gepland voor woensdag 12 april a.s. in dorpshuis It Mienskar te Oosterbierum.

Aanvang 20.00 uur.